Profesné profily prednášajúcich

Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Odpustenie u onkologických pacientov – aktuálny stav poznania a možnosti aplikácie

Absolventka FF Trnavskej univerzity v odbore psychológia, vo svojich záverečných prácach sa venovala odpusteniu u rodičov po strate dieťaťa. Absolvovala mesačný študijný pobyt na University of Cambridge (UK), Department of Psychology a študijno-výskumný pobyt na University of Wisconsin-Madison, Department of Educational Psychology. Na UWM získala vzdelanie pod vedením prof. Roberta Enrighta v terapii odpustením a pracovala s terapiou odpustením u rodičov po strate dieťaťa. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave experimentálnej psychológie CSPV SAV, odborná asistentka na Katedre psychológie FF Trnavskej univerzity a ako externý psychológ pre detský mobilný hospic Pod krídlami Dominiky. Zameriava sa na problematiku odpustenia a smútkového poradenstva.

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
klinický psychológ, Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
Možnosti napĺňania potrieb onkologických pacientov z pohľadu psychológa

Klinická psychologička na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB prevažne s hematoonkologickými pacientmi a pacientmi počas a po transplantácii krvotvorných buniek. Spolupracuje s pacientskymi organizáciami Slovenská myelómová spoločnosť a Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek. Pôsobí ako pedagóg na Warsaw Management University, konzultačné pracovisko Bratislava. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa zameriava na psychologickú starostlivosť o onkologických pacientov, kvalitu života a pocit kontroly u pacientov a možnosti multidisciplinárnej spolupráce.

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
vedúci organizačnej zložky, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Zmysel života v kontexte zvládania onkologického ochorenia

Je riaditeľom Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV. Vo svojej práci sa okrem iného zameriava na osobnostné faktory optimálneho fungovania človeka, v súčasnosti najmä v kontexte tranzitných životných situácií. Dlhodobo sa venuje otázke životnej zmysluplnosti a tomu, akú funkciu majú procesy utvárania a rekonštrukcie zmyslu života v procese vyrovnávania sa s ťažkými životnými situáciami.

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
profesor, Fyziologický ústav LF UK, vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Psychoneuroimunológia nádorových chorôb – východiská a perspektívy

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV (školiteľ RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.), sa venoval riešeniu problematiky centrálnej regulácie činnosti sympatikoadrenálneho systému. V súčasnosti sa venuje predklinickému výskumu úlohy neuro-endokrinno-imunitných interakcií v etiopatogenéze somatických chorôb so zameraním na nádorové choroby. Zameriava sa hlavne na skúmanie pôsobenia sympatikového nervového systému na nádorový rast vo vybraných modeloch nádorov u zvierat. V súčasnosti je vysokoškolským profesorom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

prof. Robert Enright
profesor psychológie, University of Wicsonsin-Madison, Department of Educational Psychology, USA, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018
State of the Art Lecture on Forgiveness Therapy

Robert Enright je profesorom edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University, licencovaný psychológ a spoluzakladateľ Medzinárodného inštitútu odpustenia, neziskovej organizácie, ktorá sa venuje šíreniu poznatkov o odpustení a obnove komunity prostredníctvom odpustenia. Je nepopierateľným priekopníkom vo vedeckom štúdiu odpustenia a je často predstavovaný ako „otec výskumu odpustenia“ pre svoju vyše 30-ročnú oddanosť výskumu a realizácii programov odpustenia. Dr. Enright je autorom sedmich kníh a viac ako 150 publikácií zameraných na sociálny vývoj a psychológiu odpustenia. Propagoval terapiu odpustenia a vyvinul včasný zásah na základe odpustenia – 20-stupňový „procesný model odpúšťania“. Tento postup „The Enright Forgiveness Inventory“, ktorý používajú výskumníci po celom svete, je objektívnym ukazovateľom miery, do akej jedna osoba odpúšťa druhej, ktorá jej hlboko a nespravodlivo ublížila. Jeho najnovšie snahy zahŕňajú vzdelávanie v rôznych svetových komunitách, aby sa študenti začali učiť o odpustení, ktoré môže napomôcť ich odolnosti pri konfrontácii a prekonávaní krívd.

MUDr. Janka Zálešáková
predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, viceprezidentka a reprezentant ESPA v Platforme Európskej komisie pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie
Výživa v prevencii onkologických chorôb – Nedocenená? Preceňovaná? Mystifikovaná?

Janka Zálešáková je absolventka LF UK v Bratislave. Špecializácia v odbore Vnútorné choroby I, FBLR, Reumatológia. Do roku 1990 pracovala v liečebných kúpeľoch ako lekár i externý výskumný pracovník VÚHB, v rokoch 1990 – 2006 ako lekárska riaditeľka v kúpeľoch Trenčianske Teplice.
V rokoch 1990-2000 vykonávala funkciu predsedu OS FBLR pri SLS. Od r. 1999 doteraz je predsedníčkou Asociácie slovenských kúpeľov. V 2004-2008 bola prezidentkou Európskeho zväzu kúpeľov (ESPA) so sídlom v Bruseli, t. č. je viceprezidentkou. Zastupuje ESPA v Platforme Európskej komisie pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie, vedie komisiu expertov v medzinárodnom združení QUHEP e.V. (Quality in Health Prevention) vo Wiesbadene. Je spoluautorkou 7 monografií, desiatok odborných článkov v domácich i zahraničných periodikách. Expert pre hodnotenie účinkov a využívanie prírodných liečivých zdrojov v balneoterapii v SR i v zahraničí. Je podpredsedníčkou Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR a konateľkou vydavateľstva Balneotherma, ktoré vydáva odbornú medicínsku a vedecko-populárnu literatúru.

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
klinický gastroenterológ, Onkologický ústav sv. Alžbety
Výživa a rakovina: vplyv stravy na riziká a na prevenciu zhubných nádorov

Lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia a s niekoľkoročným štúdiom problematiky preventívnej a klinickej výživy, a dietetiky. Posledné roky so záujmom študuje vybrané oblasti z verejného zdravotníctva, zamerané predovšetkým na podporu zdravia a prevenciu chronických neprenosných ochorení, a  nedávno sa stal magistrom a docentom verejného zdravotníctva. V súčasnosti pracuje v klinických úväzkoch ako gastroenterológ v Onkologickom ústave svätej Alžbety a ako internista vo Falck Healthcare v Bratislave. V pedagogických aktivitách je niekoľko rokov činný ako vysokoškolský učiteľ na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V roku 2018 sa stal členom obezitologického tímu Biomedicínskeho Centra Slovenskej akadémie vied. Posledné roky sa so zvýšeným záujmom venuje problematike vzťahu výživy, obezity a životného štýlu k zhubným nádorom. Okrem publikačnej a prednáškovej činnosti sa dlhé roky venuje aj popularizácii zdravého životného štýlu a prevencie chronických chorôb. Je autorom, prípadne spoluautorom kníh Vademecum zdravej výživy (2010, 2012, 2015), Rakovina a výživa: mýty a fakty (2013, 2015), Rakovina a výživa: mýty a fakty 2 + recepty (2015), Diéta pri ochoreniach pažeráka, žalúdka a dvanástnika (2016), Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu (2017), Diéta pre diabetikov (2017) a Diéta pri vysokom cholesterole a ďalších poruchách metabolizmu tukov (2018). Aktuálne je členom Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

MUDr. Mária Novisedláková
klinický onkológ, Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Význam výživy u onkologického pacienta

Je od r.2007 klinickým onkológom, členom slovenskej onkologickej spoločnosti ako aj členom ESMO (European Society of Medical Oncology). Od r. 2010 pracuje na Oddelení klinickej onkológie a paliatívnej starostlivosti Univerzitnej Nemocnice Milosrdní Bratia v Bratislave, náplňou jej práce je jednak práca v ambulancii klinickej onkológie ako aj práca pri lôžku pacienta.  Vo svojej klinickej praxi sa  venuje diagnostike a liečbe onkologických ochorení, a to solídnych tumorov, prevažne tumorov gastrointestinálneho traktu. V starostlivosti o pacienta  kladie dôraz hlavne  na komplexnosť onkologickej liečby, čo znamená nie len aplikáciu aktívnej onkologickej terapie (cytostatickej, biologickej, rádioterapie), ale celkovú podporu pacienta počas liečby, a to adekvátny nutričný suport, dôsledne sledovanie a riešenie iných komorbidít onkologického pacienta, a v neposlednom  rade psychologickú, duchovnú a sociálnu pomoc.  Svojich pacientov sprevádza celou onkologickou liečbou, ktorá sa končí buď ich vyliečením vo včasných štádiach, alebo ich smrťou v prípade nevyliečiteľného ochorenia.

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Mendelova univerzita v Brne, Agronomická fakulta
Možná kontaminace masných výrobků estery kyseliny ftalové

Je vysokoškolskou profesorkou na Mendelovej univerzite v Brne. Je absolventkou Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, potravinárskeho  odboru. Diplomovú prácu („Pôsobenie oligomérných a polymérnych galakturonanov na aktivitu pektínesteráz“) robila na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. V rámci pôsobenia na Výskumnom ústave veterinárskeho lekárstva v Brne a doktorandského štúdia riešila problematiku cudzorodých látok v potravinovom reťazci.  V tejto oblasti spracovala aj dizertačnú („Hodnotenie výskytu esterov kyseliny ftalovej v potravinovom reťazci a životnom prostredí“) a habilitačnú prácu (Polychlórované bifenyly a estery kyseliny ftalovej v potravinovom reťazci“). Ťažiskom jej dlhodobej výskumnej práce je problematika ftalátov v potravinovom reťazci a životnom prostredí. Výskum spojený s výukou smeruje do oblasti technológie mäsa a  senzorickej analýzy.

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Výsledky úradnej kontroly potravín z hľadiska zdravotnej bezpečnosti na Slovensku

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.,  v súčasnosti zastáva funkciu  ústredného  riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a hlavného veterinárneho lekára. Zároveň je vysokoškolským profesorom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vysokoškolské štúdium ukončil na Univerzite veterinárskeho lekárstva  a farmácie v Košiciach v roku 1981. Vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.) získal na tej istej univerzite v roku 1987, habilitoval (Doc.) v roku 1991, doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) obhájil v roku 1994 a profesorom pre vedný odbor vnútorné choroby zvierat a farmácia bol menovaný v roku 1998. Má bohaté vedecké, pedagogické a praktické skúsenosti vrátane legislatívnych noriem z oblasti zdravia zvierat a zdravotnej bezpečnosti potravinového reťazca z farmy na stôl. Pri vstupe Slovenska do EÚ sa podieľal na  implementácii európskej legislatívy do národných  právnych predpisov v zdraví a welfare zvierat, zdravotnej bezpečnosti a kvalite potravín, ochrane spotrebiteľa, medzinárodného obchodu a liekovej politiky.  Cestou riešenia grantov, projektových a výskumných úloh doma a v zahraničí získal odborné  poznatky pre skvalitnenie kontroly potravinového reťazca z farmy na stôl z pohľadu zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín, ochrany spotrebiteľa, verejného  zdravia, rozvoja laboratórnej   diagnostiky a vzdelávania.   Zastupuje Slovenskú republiku v mnohých medzinárodných organizáciách, napr. Medzinárodnej organizácii pre nákazy zvierat OIE v Paríži, Medzinárodnej organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo FAO EU-FMD v Ríme, Európskej komisii pre zdravie a ochranu zvierat a ochranu spotrebiteľa DG SANCO, v Rade európskej únie pre hlavných veterinárnych lekárov. Je členom poradných komisií ministra pôdohospodárstva,  Pandemickej komisie  vlády SR, vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí, odborných komisií a redakčných  900 domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, zborníkoch  z domácich a zahraničných konferencií, učebných textoch a knižných publikáciách.

RNDr. Jozef Bízik, DrSc.
vedúci vedecký pracovník na BMC-SAV organizačná zložka Ústav experimentálnej onkológie, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Nadácia Výskum Rakoviny
Cherchez la femme

Je vedeckým pracovníkom v základnom onkologickom výskume, pričom sa zameriava na vývoj trojrozmerných orgánových ekvivalentov využívaných pri analýze progresie ľudských nádorových buniek in vitro. Za najvýznamnejší vedecký výsledok jeho experimentálnej práce možno označiť charakterizáciu procesu nemózy (angl. nemosis) – programovanej nekrotickej bunkovej smrti pozorovanej u ľudských stromálnych fibroblastov kultivovaných vo forme mnohobunkových sferoidov. Tento sofistikovaný bunkový systém, charakteristický tiež silnou zápalovou reakciou, mu umožnil sledovať vplyv tohto patofyziologického procesu na invazívnosť nádorových buniek ako aj formovanie populácie dormantných nádorových buniek, ktoré sú integrálnou súčasťou metastatického procesu. V poslednom období sa čiastočne venuje monitoringu látok v prostredí a to najmä nachádzajúcich sa v strave, ktoré by mohli byť kľúčovými epigenetickými faktormi pri vzniku nádorov zažívacieho traktu.