Memorandum o spolupráci

uzavreté medzi týmito stranami:

Kúpele Bojnice a.s., 972 01 Bojnice, IČO 31638694

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, IČO 50073869

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, IČO 00397965

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice – Staré Mesto. IČO 00397768

Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava, IČO: 31825249

Nadácia Výskum Rakoviny, Karloveská cesta 6C, 842 02 Bratislava, IČO 31782582

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO 00397563

 

Preambula

 1. Uzatvorením tohto Memoranda o spolupráci (ďalej len „Memorandum“) všetci partneri preukazujú svoju slobodnú vôľu:
  a) vytvoriť otvorenú platformu Slovak Smart Spa for 21th century, v skratke SSS21 pre spoluprácu samostatných právnych subjektov so spôsobilosťou vykonávať výskum a vývoj (ďalej len „ VaV“) a hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja v súlade s ust. § 26a ods. 11 alebo 12, zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na riešenie problematiky odliečených onkologických pacientov. Cieľom platformy SSS21 je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov pomocou inovatívnych postupov založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora reprezentovaného  úpeľami Bojnice, a.s. s akademickou sférou v oblasti prevencie, primárne v rehabilitácii, vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie tohto cieľa.
  b) vytvoriť podmienky pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických pacientov pri príprave a realizácii projektov.
  c) poskytovať si vzájomne súčinnosť pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, ako aj spolupracovať nad rámec takýchto spoločných projektov. Za spoločný projekt sa bude považovať len taký projekt, na ktorom sa zúčastnia Kúpele Bojnice a.s.. Zároveň sa nebude vyžadovať, aby sa na projekte zúčastnili všetky strany.
 1. Memorandum je založené na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti inovácií, transferu technológií a posilnení spolupráce pri poskytovaní informácií pre strategický rozvoj všetkých strán Memoranda.
 1. Toto Memorandum by malo vyústiť do inovatívneho partnerstva a zdieľania skúseností v predmete Memoranda medzi všetkými stranami.
 1. Strany Memoranda vyjadrujú svoju ochotu spolupracovať v rámci spoločných programov, projektov a aktivít, na ktorých sa strany podieľajú v rámci vyššie uvedených oblastí spolupráce. Spolupráca strán na základe tohto Memoranda zohľadňuje možnosti jednotlivých strán.
 1. Strany zároveň potvrdzujú pripravenosť spoločne participovať na tvorbe a realizácii takých iniciatív, ktoré vyústia do komercionalizácie ich duševného vlastníctva.

 

Formy spolupráce

Hlavnými formami spolupráce strán na základe tohto Memoranda sú vzájomné konzultácie a aktivity v oblastiach:

 1. získavania nových vedeckých poznatkov, ich overovania a transferu do praxe Kúpele Bojnice, a.s.
 2. podporných aktivít pre komercionalizáciu súvisiaceho duševného vlastníctva strán,
 3. starostlivosti a poradenstva vo veciach udržateľnosti budúcich projektov.

 

Opatrenia

 1. Vyššie uvedené formy spolupráce budú strany realizovať na základe:
  a. spoločných projektov,
  b. osobitných zmlúv,
  v ktorých budú uvedené všetky organizačné, metodické, technické, personálne a finančné náležitosti s vymedzením účasti jednotlivých strán.
 1. Financovanie jednotlivých aktivít bude zabezpečené z rozpočtových prostriedkov strán, ich vlastných prostriedkov, zo získaných grantov a z účelových domácich a zahraničných fondov.
 1. Plánovanie a organizovanie jednotlivých foriem spolupráce sa pre každý kalendárny rok spresní na spoločných stretnutiach zástupcov zúčastnených strán.
 1. Realizácia foriem spolupráce sa bude uskutočňovať na zásadách demokracie, plného rešpektovania inštitucionálnej suverenity, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a vnútorných predpisov zúčastnených strán.
 1. Štatutárne orgány strán Memoranda môžu poveriť organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto Memoranda vhodných zástupcov. Poverenie sa doručí všetkým zúčastneným stranám vopred.

 

Ostatné dojednania

 1. Predmetom tohto Memoranda nie sú majetkové ani nemajetkové nároky vyplývajúce z práva duševného vlastníctva alebo know-how zúčastnených strán. Predmetom Memoranda nie sú zároveň ani iné nároky vyplývajúce z vlastných zmluvných vzťahov zúčastnených strán.
 1. Žiadna zo zúčastnených strán si nemôže vynucovať plnenie od inej strany na základe tohto Memoranda, najmä ak obsah takéhoto plnenia podlieha predmetu obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti na základe zmlúv s tretími stranami.
 1. Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto Memoranda sa každá strana zaväzuje poskytnúť ostatným stranám dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto spolupráce – jedná sa najmä o riadnu obojstrannú komunikáciu pri poskytovaní informácií.
 1. Toto Memorandum nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti strán, vyplývajúce z dohôd s tretími stranami.
 1. Strany sa zaväzujú, že neposkytnú, ani nezneužijú žiadne informácie, ktoré sa dozvedeli počas trvania spolupráce na základe tohto Memoranda. Takýmito informáciami sú najmä nepublikované vedecké výsledky partnera, jeho know-how, selektívny výber publikovaných poznatkov pre definovanie východísk spoločných aktivít, identifikácia parciálnych cieľov, metód a postupov na ich dosiahnutie. Na tieto informácie sa vzťahuje režim utajenia dôverných informácií.
 1. Žiadna zo strán sa nepokúsi kontaktovať a vstupovať do rokovania s treťou stranou, v akúkoľvek dobu a akýmkoľvek spôsobom, s cieľom využiť vo svoj prospech alebo v prospech tretej strany informácie partnerov oznámené a predstavené ako ich vklad v rámci prípravy spoločných aktivít, bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých ostatných strán.
 1. Pred začatím rokovaní o možnej zmluvnej spolupráci medzi stranami sa strany zaväzujú uzavrieť dohodu o mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktorá bude bližšie špecifikovať ochranu dôverných informácií medzi stranami pre nasledujúcu spoluprácu.
 1. Strany sa dohodli na neobmedzenej a neodvolateľnej platnosti elektronicky odovzdaných informácií (email a pod.).
 1. Strany nesú plnú a neoddeliteľnú zodpovednosť za prípadné postihy v prípade, že s informáciami nakladajú inak, než ako je u takýchto informácii obvyklé alebo záväzné.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo strán môže od Memoranda odstúpiť písomným oznámením ostatným stranám, a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie je platné a účinné dňom doručenia oznámenia poslednej zo zostávajúcich strán.
 1. Strany sa zaväzujú do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od Memoranda odstrániť zmienky o odstupujúcej strane vzťahujúce sa k Memorandu, zo svojho webového sídla a iných propagačných materiálov.
 1. Toto Memorandum je otvorené aj pre prípadné ďalšie strany. Spôsob a podmienky pristúpenia prerokujú a dohodnú strany Memoranda v osobitnom rokovaní. Závery tohto rokovania sa stanú platnými a účinnými dňom podpisu písomného dodatku všetkými stranami.
 1. Toto Memorandum sa vyhotovuje v siedmich rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží jeden rovnopis.
 1. Strany Memoranda môžu po vzájomnej dohode rozšíriť alebo zúžiť rozsah uskutočňovanej spolupráce dohodnutý v tomto Memorande. Ustanovenia tohto Memoranda možno meniť alebo dopĺňať iba po vzájomnej dohode strán písomnými dodatkami podpísanými všetkými stranami.
 1. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými stranami a účinnosť dňom jeho oficiálneho zverejnenia na webovej stránke www.sss421.sk
 1. Strany Memoranda vyhlasujú, že si Memorandum riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Memoranda a na znak podpisu ho podpisujú.