Vznik platformy SSS21

Dňa 7. marca 2017, pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny, bola na pôde Kúpeľov Bojnice predstavená platforma SSS21 na spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, na riešenie problematiky odliečených onkologických pacientov.

Cieľom platformy SSS21 je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) pomocou inovatívnych postupov založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora reprezentovaného Kúpeľami Bojnice, a.s. s akademickou sférou v oblasti prevencie, primárne v rehabilitácii, vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie tohto cieľa. Ďalším záväzkom je vytvorenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických pacientov pri príprave a realizácii projektov (participatívny výskum), poskytovanie si vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, ako aj spolupráca nad rámec takýchto spoločných projektov.

Platforma SSS21 bola predstavená na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili vrcholoví reprezentanti zakladajúcich členov:

Jesseniová lekárska fakulta UK v Martine

Jesseniova lekárska fakulta (JLF UK) bola zriadená v roku 1969 ako samostatná fakulta. Patrí do zväzku fakúlt Univerzity Komenského. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské štúdium v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom i v jazyku anglickom, v študijnom programe Zubné lekárstvo a v niektorých nelekárskych študijných programoch. Jesseniova lekárska fakulta patrí medzi popredné fakulty nielen v rámci Univerzity Komenského, ale aj medzi popredné inštitúcie pregraduálneho a potgraduálneho medicínskeho vzdelávania vo svete. Fakulta dlhoročne dosahuje solídne výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a medzinárodných aktivitách a opakovane bola vyhodnotená agentúrou ARRA ako najlepšia lekárska fakulta na Slovensku.

Súčasťou JLF UK je Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) – inštitúcia, v ktorej sa na najmodernejších prístrojoch robí vedecký výskum multidisciplinárnym a integrujúcim prístupom. Hlavným poslaním BioMedu Martin je realizácia základného, aplikovaného a translačného výskumu a zabezpečenie prenosu výsledkov tejto vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti do klinickej praxe. BioMed Martin sa člení na výskumné divízie: Divízia Onkológia, Divízia Molekulová medicína, Divízia Neurovedy a Divízia Respirológia. Tématiky výskumu pokrývajú najdôležitejšie problémy medicíny a tak nie je prekvapujúce, že BioMed Martin sa zameral aj na výskum rakoviny.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Tradícia univerzitného vzdelávania na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity siaha k historickej Trnavskej univerzite, založenej v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. V roku 2014 bola univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS Label a DS Label, v roku 2016 získala univerzita Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu. Katedra psychológie svojím zameraním nadväzuje na tradíciu a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777). Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia, garantuje habilitačné a inauguračné konania, realizuje projekty v oblasti integrálnej psychologickej antropológie, existenciálnej psychoterapie a logoterapie, psychometrických analýz, emocionálno-kognitívnych aspektov porúch autistického spektra, sociálno-kognitívnej analýzy šikany a iné. Laboratórium katedry disponuje komplexným prístrojovým vybavením pre výskum v oblasti neuropsychológie a kognitívnej neurovedy v medzinárodnej kvalite. Osobitosťou katedry psychológie je dimenzionálna perspektíva v chápaní človeka a rozpracovanie psychologických teórií a metód, ktoré v procese psychologickej intervencie rešpektujú a rozvíjajú duchovnú dimenziu osoby. Psychologické poradenstvo zabezpečuje katedra v Centre podpory študentov TU, v poradni Pomoc obetiam násilia a v spolupráci so  Slovenským inštitútom logoterapie.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach poskytuje trojstupňové vzdelávanie v prírodných vedách, matematike a informatike a učiteľstve príslušných akademických predmetov a dlhodobo patrí medzi popredné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie v rámci Slovenskej republiky. Pravidelne sa umiestňuje na popredných miestach v rámci hodnotenia úrovne slovenských VŠ agentúrou ARRA.

Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ je jedným z najväčších akademických pracovísk Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Vznikol v roku 2002 s cieľom lepšej koordinácie vedeckého výskumu a zefektívnenia vzdelávacieho procesu v širokom spektre biologických a ekologických vied. Značná časť výskumu je dlhodobo orientovaná na štúdium karcinogenézy a experimentálnu prevenciu a liečbu nádorov. V posledných rokoch sa vďaka projektom zo Štrukturálnych fondov Európskej únie podarilo vybudovať a modernizovať laboratória a inovovať vzdelávací proces na ÚBEV.

V rámci ÚBEV pôsobí od roku 2015 aj novozriadená Katedra mikrobiológie, ktorá sa zameriava najmä na štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a prostredím. Okrem environmentálnej mikrobiológie je významnou časťou vedeckého záujmu katedry aj štúdium interakcií medzi mikroorganizmami lokalizovanými v tráviacom trakte a hostiteľským organizmom. Katedra pri výskume používa najmodernejšie molekulárno-biologické metódy nekultivačnej analýzy mikrobiómu tráviaceho traktu s využitím „next generation sequencing“ analýz na platforme Illumina MiSeq.

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Elektrotechnická fakulta je jednou z fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá je verejnou vysokou školou univerzitného typu. Elektrotechnická fakulta poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia aj v rámci celoživotného vzdelávania. Vzdelávací proces je založený na najnovších medzinárodne uznávaných vedeckých poznatkoch. Fakulta sa zapája do medzinárodných programov vedeckej spolupráce a akademickej mobility a sústavne vytvára obojstranne prospešné kontakty s praxou pri riešení spoločných výskumných i vzdelávacích projektov.

Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva.

Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva garantuje a zabezpečuje na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline tri študijné programy:

  1. bakalársky študijný program (1.stupeň štúdia) v študijnom odbore Biomedicínske inžinierstvo;
  2. inžiniersky študijný program (2.stupeň štúdia) v študijnom odbore Biomedicínske inžinierstvo;
  3. doktorandský študijný program (3. stupeň štúdia) v študijnom odbore Teoretická elektrotechnika.

Vedecko-výskumné aktivity Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva sú sústredené hlavne do nasledujúcich oblastí:

  1. a) biomedicínske senzory a ich aplikácie;
  2. b) modelovanie a simulácie dynamických biologických systémov pre využitie najmä v lekárskej diagnostike;
  3. c) elektromagnetické pole a jeho interakcie s rôznymi prostrediami a objektmi, výskum a vývoj metód a prostriedkov nedeštruktívnej kontroly materiálov vrátane biomateriálov.

Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV

Ústav je experimentálnym pracoviskom, ktorého história sa odvodzuje od Ústavu na výskum a liečbu nádorov, založenom v roku 1946 MUDr. Viliamom Turzom. Činnosť ústavu je od jeho vzniku principiálne zameraná na komplexný výskum príčin vedúcich k vzniku nádorov, vývoj diagnostických postupov a možnosti liečby. Laboratória sú zamerané na imunologické, genetické, patofyziologické aspekty nádorovej choroby, karcinogenézy, mutagenézy a rádiobiológie. Od 1. januára 2016 je ústav organizačnou zložkou Biomiedicínskeho centra SAV.

Laboratórium Imunológie nádorov je zamerané na štúdium molekulárnych mechanizmov v ľudských nádorových bunkách, ich využitím pre blokovania ich rastu a nasmerovanie na cestu bunkovej smrti. Použitie metód molekulárnej biológie, biochémie a imunológie, spolu s metódami fluorescenčnej cytometrie umožňuje vytvorenie komplexného obrazu o rôznorodosti bunkových populácii ľudských nádorov a vyhodnotenie dôležitosti jednotlivých molekulárnych procesov v protinádorovej terapii in vitro a in vivo.

Nadácia Výskum Rakoviny

Hlavným cieľom nadácie je podporovať, propagovať a realizovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Nadácia sa podieľa na rozvoji onkologického výskumu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov, na rozvoji spoluprác medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu a klinickej praxe v Slovenskej republike, na podpore nových smerov základného výskumu, realizácii projektov integratívnej onkológie, ako aj na zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov formou súťaží a verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.

Činnosť nadácie prispieva k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Slovenská myeolómová spoločnosť

Slovenská myelómová spoločnosť (SMyS) je občianske združenie, ktoré má za sebou desať rokov aktívnej činnosti. SMyS je rozdelená na Odbornú sekciu, ktorá združuje lekárov a iných odborníkov a Pacientskú sekciu. SMyS je členom europskej siete pacientskych skupín  Myeloma Patients Europe a medzinárodnej siete pacientských skupín Myeloma Action Network. SMyS je otvorená spolupráci s inými zahraničnými a domácimi organizáciami s podobnými cieľmi. Cieľom občianskeho združenia je pôsobiť v prospech pacientov s mnohopočetným myelómom a príbuznými ochoreniami prostredníctvom prevencie, vzdelávania, výskumu a podpory pacientských aktivít.

Kúpele Bojnice a.s.

Prvá písomná správa o bojnických termách sa zachovala v listine kráľa Kolomana z roku 1113, ktorá je uložená v Diecéznom múzeu Nitrianskeho biskupstva v Nitre. Termálne pramene v Bojniciach sa v tejto listine spomínajú ako fons fervidus (horúce žriedlo). Už v tejto dobe sa používali kúpele na liečenie. Prvá písomná správa o kúpeľoch Bojnice je z roku 1549. Autor Juraj Werhner ich opisuje ako vodné nádrže s rozličnou teplotou vody. Po prestavbe kúpeľov Pavlom Pálfim sa v správe z roku 1671 uvádza, že v bojnických kúpeľoch je päť bazénov pod spoločnou strechou.

Na prelome 19.-20. storočia uskutočnil rekonštrukciu zámku a kúpeľov posledný hradný pán gróf Ján Pálfy. Novodobý rozvoj kúpeľov začal v 30. rokoch 20. storočia, kedy bol majiteľom kúpeľov Ján Baťa. Štatút kúpeľného miesta získali Bojnice 17. 6. 1959. Odvtedy sa kúpeľná starostlivosť poskytuje nielen domácim pacientom, ale aj pacientom zo zahraničia. Akciová spoločnosť Kúpele Bojnice vznikla v roku 1995 s predmetom činnosti poskytovať komlexnú kúpeľnú starostilivosť, preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty pri zohľadnení aktuálneho zdravotného stavu klienta. Okrem toho zabezpečuje podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, ich rozvoj, správnu funkciu a monitoring fyzikálnych, chemických, hydrologických a hygienických parametrov. Spolupráca s vedeckými a odbornými inštitúciami pri zdokonaľovaní liečebných metodík a poskytovaní zdravotníckych služieb viedla v roku 2016 k rozšíreniu činnosti o výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied ako aj v oblasti spoločenských a humanitných vied.