Členovia SSS21

Kúpele Bojnice a.s.

Prvá písomná správa o bojnických termách sa zachovala v listine kráľa Kolomana z roku 1113, ktorá je uložená v Diecéznom múzeu Nitrianskeho biskupstva v Nitre. Termálne pramene v Bojniciach sa v tejto listine spomínajú ako fons fervidus (horúce žriedlo). Už v tejto dobe sa používali kúpele na liečenie. Prvá písomná správa o kúpeľoch Bojnice je z roku 1549. Autor Juraj Werhner ich opisuje ako vodné nádrže s rozličnou teplotou vody. Po prestavbe kúpeľov Pavlom Pálfim sa v správe z roku 1671 uvádza, že v bojnických kúpeľoch je päť bazénov pod spoločnou strechou.

Na prelome 19.-20. storočia uskutočnil rekonštrukciu zámku a kúpeľov posledný hradný pán gróf Ján Pálfy. Novodobý rozvoj kúpeľov začal v 30. rokoch 20. storočia, kedy bol majiteľom kúpeľov Ján Baťa. Štatút kúpeľného miesta získali Bojnice 17. 6. 1959. Odvtedy sa kúpeľná starostlivosť poskytuje nielen domácim pacientom, ale aj pacientom zo zahraničia. Akciová spoločnosť Kúpele Bojnice vznikla v roku 1995 s predmetom činnosti poskytovať komlexnú kúpeľnú starostilivosť, preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty pri zohľadnení aktuálneho zdravotného stavu klienta. Okrem toho zabezpečuje podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, ich rozvoj, správnu funkciu a monitoring fyzikálnych, chemických, hydrologických a hygienických parametrov. Spolupráca s vedeckými a odbornými inštitúciami pri zdokonaľovaní liečebných metodík a poskytovaní zdravotníckych služieb viedla v roku 2016 k rozšíreniu činnosti o výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied ako aj v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied vzniklo dňa 1. januára 2016 splynutím Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Ústavu experimentálnej onkológie SAV, Molekulárno- medicínskeho centra SAV a Virologického ústavu SAV, ako samostatný právny subjekt. BMC SAV uskutočňuje vedeckovýskumnú činnosť v odboroch lekárskych a biologických vied. Zabezpečuje plnenie úloh základného a aplikovaného výskumu a efektívnym a tvorivým spôsobom prispieva k riešeniu teoreticky závažných a pre prax dôležitých vedných problémov. Podieľa sa na pedagogickej, vedecko-popularizačnej a propagačnej činnosti. Vydáva vedecké časopisy, neperiodické vedecké publikácie, zborníky a monografie.

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou vysokou školou v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 a nadväzuje na univerzitné tradície Academie Istropolitany, založenej v Bratislave v roku 1465 uhorským kráľom Matejom Korvínom. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Univerzita Komenského v Bratislave má 13 fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch štúdia takmer 25 000 študentov. Univerzita Komenského je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných oblastiach. Je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedecko-výskumných projektov. Na univerzite pôsobí 19 špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobiacich na slovenských vysokých školách). Univerzita Komenského sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie Akreditačnej komisie SR z roku 2015 patrí k 4 najlepším univerzitám na Slovensku. V súčasnom období má univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, filozofickú a fakultu verejnej správy, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, fyziky, chémie, geografie, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, etiky, psychológie, histórie, politológie a sociálnej práce. UPJŠ v Košiciach má viac ako 8 000 študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme. Ponúka viac ako 150 študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia,  kde je umožnená výučba aj v anglickom jazyku a 42 študijných programov na doktorandskom stupni štúdia. Najmä vďaka záujmu o štúdium lekárskych študijných programov v tomto akademickom roku študuje na univerzite viac ako 1 100 zahraničných študentov z viac ako 40 krajín sveta.

Trnavská univerzita v Trnave

Historická Trnavská univerzita je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. Mala 4 fakulty: filozofickú, teologickú, právnickú a lekársku. Historická Trnavská univerzita pôsobila v Trnave 142 rokov. V roku 1777 bola presídlená do Budína, do centra Uhorska. Slovenská národná rada obnovila k 25. 3. 1992 Trnavskú univerzitu zákonom č. 191/1992 a znovu otvorila k 1. 7. 1992 a v súčasnosti má 5 fakúlt. Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty európskych univerzít, ktoré obhajujú pre univerzity ich plnú nezávislosť od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať. Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi v Slovenskej republike a v zahraničí.

Žilinská univerzita v Žiline

História Žilinskej univerzity v Žiline sa začala písať 1. septembra 1953, keď vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe vznikla Vysoká škola železničná. V roku 1960 bola presťahovaná do Žiliny, prešla radom transformácií a v roku 1980 sa jej názov zmenil na Vysokú školu dopravy a spojov. Neskôr, po rozšírení oblastí jej pôsobenia a po uskutočnených organizačných zmenách, bola v roku 1996 premenovaná na Žilinskú univerzitu v Žiline.

Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva 9 000 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. O kvalite a pripravenosti absolventov pre potreby praxe svedčí aj to, že zo strany zamestnávateľov je o jej absolventov dlhodobo veľký záujem. Žilinská univerzita v Žiline má veľkú ambíciu naďalej dynamicky rásť, poskytovať kvalitné vzdelávanie, vychovávať pripravených a žiadaných absolventov, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní, ale jej veľkou snahou je predovšetkým poskytnúť priestor a možnosti mladej generácii pre spoznávanie nového, rozširovanie obzorov a učenie sa spolupráci, umeniu komunikácie a vzájomného rešpektu.

Nadácia Výskum Rakoviny

Hlavným cieľom nadácie je podporovať, propagovať a realizovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Nadácia sa podieľa na rozvoji onkologického výskumu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov, na rozvoji spoluprác medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu a klinickej praxe v Slovenskej republike, na podpore nových smerov základného výskumu, realizácii projektov integratívnej onkológie, ako aj na zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov formou súťaží a verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.

Činnosť nadácie prispieva k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.