CEKOR – Centrum komplexnej onkologickej rehabilitácie

 

Projektový zámer CEKOR je spoločná výskumná aktivita členov platformy SSS21 (Slovak Smart Spa for 21th century), ktorými sú:

  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Kúpele Bojnice, a.s.,
  • najväčšia výskumná organizácia SAV – Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied,
  • štyri slovenské univerzity – Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Trnavská univerzita v Trnave,
  • Nadácia Výskum Rakoviny – nezisková organizácie tretieho sektora, iniciátor vzniku platformy a jej pilotného projektu CEKOR

s cieľom poskytovať komplexnú rehabilitáciu odliečeným onkologickým pacientom, postavenú na vedeckých poznatkoch, chápanú ako holistický prístup na dosiahnutie zlepšenia kvality života, s inovačným potenciálom v oblasti individualizovaného prístupu k odliečeným onkologickým pacientom, t.j. personalizovanej prevencie, využitím transdisciplinárneho prístupu pri analýze psycho-neuro-endokrinno-imunologických vzťahov v období po ukončení liečby.

Projekt je výsledkom expertízy platformy SSS21 (Slovak Smart Spa for 21st century), ktorej zámery boli akceptované v rámci participatívneho prístupu pri príprave akčného plánu transformácie regiónu po ukončení ťažby uhlia na Hornej Nitre. Zaradenie projektu ako pilotnej štúdie (str. 98) v lokalite Hornej Nitry a na jeho poznatkovej báze založená implementácia inovatívnych postupov v rehabilitácii môže prispieť k atraktivite regiónu, vytvoreniu nových pracovných miest, zníženiu ekonomických dopadov v regióne po ukončení hospodárskeho záujmu v roku 2023. Získané skúsenosti z transdisciplinárneho prístupu k problematike komplexnej onkologickej rehabilitácie vytvoria dobrú východiskovú pozíciu pre minimálne rovnocenné partnerstvo v rámci európskeho medicínskeho kúpeľníctva a pri definovaní smerovania komplementárnej medicíny založenej na dôkazoch.

Osobitnú pozornosť problematike rakoviny venuje aj Európska komisia, keď ju vyčlenila ako jednu tému svojich piatich misií, ktoré sú integrálnou súčasťou nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe 2021-2027. Realizácia misií bude zahrnutá do strategického plánu programov a výziev, ktoré v prvých 4 rokoch sú zamerané na pilier globálnych výziev a európskej priemyselnej konkurencieschopnosti, aj so zreteľom na rozšírenie účasti a posilnenia európskeho výskumného priestoru. Výsledky Cancer mission majú podporovať snahy na dosiahnutie zámerov Európskeho plánu na boj proti rakovine, ktorý bol symbolicky prijatý v predvečer Svetového dňa proti rakovine.