VEDA SI ŽIADA VIAC …

Popularizačno-propagačný seminár pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2019
a 25. výročia založenia Nadácie Výskum Rakoviny

5. november 2019, Vedecký park Univerzity Komenskáho, Ilkovičova 8, Bratislava

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Počas tohto týždňa organizujú zúčastnené jednotlivé zväzy, asociácie, vedecké a výskumné organizácie, ministerstvá, regionálne samosprávy, univerzity a školy množstvo podujatí. Tieto podujatia majú formu prednášok, seminárov, prezentácií projektov, konferencií, dní otvorených dverí, výstav a.i.

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Vedeckým parkom Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala Popularizačno-propagačný seminár

VEDA SI ŽIADA VIAC …

Cieľom seminára je:

1. Propagovať špičkové výsledky slovenských vedcov v súčasnosti na pozadí obrovských investícií v minulosti.
2. Poukázať na to, že investície do vedy majú často svoj výsledok vo vzdialenej budúcnosti.
3. Upozorniť pri dosahovaní vedeckých výsledkov na význam mladých, invencie, entuziazmu, trpezlivosti, uznania, politickej podpory, všeobecnej podpory, propagácie, kontinuity, investícií, …

Program seminára (video info tu):

8:00 – 9:00        Registrácia, ranná káva

9:00 – 9:10         RNDr. Margita Klobušická, CSc.

                             Privítanie a otvorenie seminára

9:10 – 11:40        Prezentácie Sekcia I

11:40 – 12:00       Prestávka na kávu, neformálne diskusie

12:00 – 14:00     Prezentácie Sekcia II

 

Urobme, čo vieme, lebo NIE JE TO MIMO NÁS

Kliknime na názov prezentácie

RNDr. Margita Klobušická, CSc.
prezidentka, Nadácia Výskum Rakoviny
Úvodná prezentácia seminára

SEKCIA I

Ing. Franišek Simančík, PhD.
člen Predsedníctva SAV, vedecký pracovník, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Veda si žiada viac …

Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
zástupkyňa Slovenska v Shadow sub-group on Mission Area Cancer pri EK, vedecká pracovníčka, Centrum biovied SAV
Európa si definovala misie

MUDr. Mária Rečková, PhD.
riaditeľka, Národný onkologický inštitút
Veda a výskum v onkológii

Anatolij Pavlovič Arcebarskij
letec kozmonaut, 
Krátka história pilotovanej kozmonautiky

plk.gšt. Ing. Ivan Bella
letec kozmonaut, 
Ako som prospel slovenskej vede

SEKCIA II

Ing. Martin Balog, PhD.
vedúci vedecký pracovník, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
tbd

Mgr. Andrea Bábelová, PhD.
vedúca vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV
Nanomateriály v medicíne – výzva aj riziko

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV 
Pozitívne a negatívne dôsledky stresu vo vzťahu k letom do vesmíru a k prekonávaniu nádorových ochorení

RNDr. Ľuba Hunáková, PhD.
samostatná vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV
HRV Biofeedback